غلامرضا هاشمی قائم مقام شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور: مصوبه حق انتفاع بهره برداری معادن غیر فنی و غیر کارشناس ست
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

چالش تامین مالی، بی ثباتی در سیاست گذاری و سرعت کند تصمیم گیری مدیران

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
82 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا