برای ثبت یک محدوده معدنی به نام خود و اخذ پروانه اکتشاف، گواهی کشف و در نهایت دریافت پروانه بهره برداری معادن چه مراحلی را باید طی کرد؟
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

چالش تامین مالی، بی ثباتی در سیاست گذاری و سرعت کند تصمیم گیری مدیران

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
464 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا